7 maart 2019: Het Jaarlijks Alumni Evenement

 Meld je nu aan/Register now

Het Jaarlijks Alumni Evenement

(For English, see below)

Na groot succes van vorig jaar organiseren we dit keer op 7 maart opnieuw het Jaarlijkse Alumni Evenement. In samenwerking met de alumni vereniging van de Social, Health and Organisational Psychology Master (voorheen; groepsdynamica, sociale & organisatiepsychologie). Het thema van dit jaar is: de werk-privé balans. Zowel inzichten uit de praktijk (Maud van Aalderen) als uit de wetenschap (Maria Peeters) komen aan bod.

Schema

Donderdag 7 maart 2019
17.45u   Ontvangst inclusief broodjes en soep
18.45u   Lezing (theorie) Maria Peeters
19.45u   Pauze
20.00u   Workshop (praktijk) Maud van Aalderen
+ netwerkborrel na afloop

Speciale prijs (mede mogelijk gemaakt door de UU)
€10,-  inclusief soep en borrel

Locatie
Eetzaal, Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Drift 27
3512 BR Utrecht

Maria Peeters

Er bestaat veel lekenkennis als ook ervaringskennis over de balans werk-privé. In deze lezing wil ik aandacht besteden aan de wetenschappelijke kennis over dit fascinerende onderwerp. Wat verstaan we eigenlijk onder de balans werk-privé? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een verstoorde balans? En wat kunnen organisaties en werknemers doen om een goede balans te bewaken? In interactie met het publiek wil ik nagaan in hoeverre de beruchte kloof tussen wetenschap en praktijk in dit onderzoeksveld bestaat en hoe we die zouden kunnen dichten.

Mijn interesse voor dit onderwerp dateert al uit de jaren 90. Ik was destijds net gepromoveerd op de relatie tussen sociale steun en werkstress, en wilde mijn aandachtsgebied wat verbreden van louter het bestuderen van werkstress naar stress die het gevolg is van het combineren van vele rollen en taken, óók buiten het werk. Sindsdien heeft het altijd mijn interesse blijven houden: enerzijds omdat ik het een interessant onderzoeksterrein vond waar nog veel winst te behalen was en anderzijds omdat ik (en velen met mij) in mijn privéleven zelf ook de uitdagingen ervaarde op dit terrein. Momenteel is het niet meer mijn hoofdonderwerp maar heb ik er wel een langdurige ‘relatie’ mee.

Meer weten? Kijk op: https://www.uu.nl/medewerkers/mpeeters

Maud van Aalderen

In de bijeenkomst zal ik spreken over work/life balans, de problematiek die daar bij komt kijken en de interventies in de praktijk. Als A&G psycholoog leer ik mensen omgaan met balans, het omgaan met veel informatie en afleiding, kortom wat werkt voor mij?

Mijn motto is “gezond werken”. Hier hoort niet alleen passend werk bij, maar ook dat je je kwaliteiten, talenten en ambitie kwijt kan! Dat je niet alleen maar op je tenen hoeft te lopen, maar wel voldoende uitgedaagd wordt. Kortom werken in een omgeving waar je goed tot je recht komt. Mijn achtergrond is A&O psychologie met als specialisatie Arbeid en Gezondheid. Daarnaast ben ik running therapeut vanuit de gedachte dat beweging een positief effect heeft op je mentale conditie, veerkracht en uithoudingsvermogen.

Meer weten? Kijk op: https://www.linkedin.com/in/maudvanaalderen/

The Annual Alumni Event

Because of the great success of last year, we once again organize the Annual Alumni Event on the 7th of March, in collaboration with the Alumni Association of the Social, Health and Organizational Psychology Master. The theme of this year is: the work-life balance. Both insights from practice (Maud van Aalderen) and from science (Maria Peeters) will be discussed.

Schedule

Thursday, March 7, 2019

17.45h Reception including sandwiches and soup

18.45h Lecture (theory) Maria Peeters

19.45h Break

20.00h Workshop (practice) Maud van Aalderen

+ network drink afterwards

Special price (made possible by the UU)

€ 10, – including soup and drinks

Location

Eetzaal, Universiteitsbibliotheek Binnenstad
Drift 27
3512 BR Utrecht

Maria Peeters

There is a lot of layman’s knowledge as well as experiential knowledge about the work-life balance. In this lecture I want to pay attention to the scientific knowledge about this fascinating subject. How do we actually define work-life balance? What are the causes and consequences of a disturbed balance? And what can organizations and employees do to maintain a good balance? In interaction with the public, I want to examine to what extent the infamous gap between science and practice exists in this field of research and how we could overcome this gap.

My interest in this subject dates from the 90s. At that time, I had just been promoted on the relationship between social support and work stress, and wanted to broaden my focus from solely work stress to stress resulting from the combination of many roles and tasks, also outside of work. Since then it has always kept my interest: on the one hand because I found it an interesting research area where there was still a lot to gain, and on the other hand because I myself (and many with me) experienced the challenges in this area in my private life. Currently it is no longer my main subject but I do have a long-term ‘relationship’ with it.

Want to know more? See: https://www.uu.nl/medewerkers/mpeeters

Maud van Aalderen

In the meeting I will speak about the work-life balance, the problems that will come up with it and the interventions in practice. As a Work & Health psychologist, I teach people how to deal with balance, dealing with the loads of information and distractions, in short: what works for me?

My motto is “working healthy”. This not only includes work that suits you, but also that you can practice your qualities, talents and ambition! That you do not have to overachieve, but that you are sufficiently challenged. In short, working in an environment where you can perform best. My background is Work & Organisation psychology with a specialization in Work and Health. In addition, I am a ‘running’ therapist that comes from the idea that movement has a positive effect on your mental condition, resilience and endurance.

Want to know more? See: https://www.linkedin.com/in/maudvanaalderen/